Algemene voorwaarden

1. Prijzen

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en recupel. exclusief transportkosten, montage, installatie en instructie.

Onze prijzen, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.

2. Aanbod en bestellingen

Aanbiedingen van RAMCOM zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en geldig zolang de voorraad strekt.

3. Leveringen en leveringstermijn

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.

4. Aansprakelijkheid

RAMCOM is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal RAMCOM aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van RAMCOM tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven(eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van RAMCOM slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel(hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan RAMCOM zou toebehoren.

6. Betalingsmogelijkheden

Met uitzondering van bijzondere overeenkomsten worden alle afhalingen en leveringen contant, bankcontact, visa of met mastercard betaald.

7. Garantie

RAMCOM geeft ten aanzien van het geleverde materiaal een zogenaamde ‘carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van laptops, PDA’s, monitoren, printers, creative luidsprekers en geluidskaarten in retail vorm evenals verbruiksmaterialen zoals papier, linten e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur.

De garantie voor de producten van RAMCOM die zijn voorzien van serienummers, worden kosteloos omgeruild of opgestuurd naar de fabrikant, indien binnen 24 maanden na datum van aankoop door RAMCOM een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Defecte producten dienen steeds in de originele verpakking met bijhorende toebehoren en met het originele factuur worden teruggebracht. Met betrekking tot producten van derden is RAMCOM tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

RAMCOM biedt een garantietermijn van 12 maanden na aankoop met uitzondering van bijzondere overeenkomsten; na deze termijn dient de koper rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant. De fabrieksgarantietermijn is afhankelijk van het desbetreffende merk en product; een overzicht van deze verschillende fabrieksgaranties werden opgenomen in onze garantie-toelichting. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van RAMCOM liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft verricht of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze de producten beschadigd heeft.

Verzakingsrecht bij leveringen van bestellingen via de website.

In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,…, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,…, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten: zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen.

Het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs. Indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten. Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven.

De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

9. Toepasselijkheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Hasselt. Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.

Wat is recupel?

Sinds juli 2001 voorziet de wetgeving in een aanvaardingsplicht voor producenten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten. Hiertoe werd de vzw Recupel opgericht. Zij organiseert in gans België de inzameling en de recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Recupel werkt nauw samen met de handelaars, de gemeenten, de intercommunales en de hergebruikcentra, alsook met gespecialiseerde bedrijven voor het transport en de ecologische verwerking van de afgedankte apparaten. De financiering van deze activiteiten wordt gewaarborgd door de recyclagebijdrage die de consument betaalt bij aankoop van een nieuw toestel.

Heeft u vragen? U wenst er meer over te weten?

Surf naar: www.recupel.be